Bilimsel Çalışmalar

Kitaplar

 

1. Die Rechtsfragen der Internationalen Handelsvertretungen am Beispiel des deutschen und türkischen Rechts [The Legal Issues of the International Commercial Agents at the example of the German and Turkish law], PhD Thesis, , XXVIII + 355 pages, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2003.[in German]


2. Internet Alan Adlarının ICANN Tahkim Usulüne Göre Korunması [Protection of Domain Names and ICANN-UDRP proceeding], Seçkin Yayınevi Anklara 2006, 195 p.


3. Karşılaştırmalı ve Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklam [Comparative advertising in turkish and comparative law], Seçkin Yayınevi, Ankara 2006, 332 p


4. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, [Turkish Copyright Law], Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, LXIV + 808 p.


5. Yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Karşılaştırmalı-Gerekçeli-İçtihatlı ve Kavram İndeksli, [New Turkish Commercial Code(Law Nr 6102), with justification decisions], Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara 2013, LXXII+2152 p, V. I an II.


6. Fikri Mülkiyet Hukuku, [Intellectual Property Law], Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015, XLIII +843 p.


7. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Haksız Rekabet Hukuku [Unfair Competition Law According to Turkish Commercial Act 6102], EPubli Berlin 2018, LXIX + 852 p. 


8. Uygulamada Alman İltica Hukuku [German Refugee Law in Practice], BoD, Books on Demand, Norderstedt, XXIV + 290 p.

Almanca Makaleler

 

1. Haftungsverhältnisse bei Vor-GmbH im deutschen Recht [Contingent liabilities at pre-GmbH in the German law], www.e-akademi.org (Juni 2002 – Issue 4.


2. Allgemeine Geschäftsbedingungen im türkischen Recht [Standard Contract Terms and Conditions in Turkish Law ], in: Recht der Internationalen Zeitschrift (RIW), 2004, p. 183- 188.


3. Ausgleichsanspruchs des türkischen Handelsvertreters und dessen Abbedingung im deutsch – türkischen Rechtsverkehr, [Compensation claim of the Turkish Commercial Agents and the waiver of the German - Turkish legal 

relations], in: RIW (Recht der Internationalen Wirtschaft), 2011, Issue 3, s. 125.


4. Benutzung der Marke als Domain Name, Metatag und Keywords im Türkischen Recht, [Use of the mark as a domain name, meta tag and keywords in Turkish Law], in: MarkenR (Markenrecht), 2011, Issue 5.


5. Vergleichende Werbung im türkischen Recht, [Comparative advertising in Turkish law], in: sic! (Zeitschrift für İmmaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht), 2011, Issue 5.


6. Die Änderungen im neuen türkischen Handelsvertreterrecht, (The changes in the new Turkish commercial law concerning the commercial agent), (H & V Journal, 9/2012, p.. 22.


7. Die Vertagung de Bilanzverhandlungen durch die Minderheitsaktionare nach dem neuen türkischen Handelsgesetzbuch (Art. 420 ntHGB), [The postponement of the balance sheet negotiations by the minority shareholders under the new Turkish Commercial Code], Festschrift Für Peter Gottwald, zum 70. Geburtstag, C.H. Beck Verlag, München, 2014, pp. 45-52.


8. Das türkische Vertriebsrecht im Vergleich zum deutschen Recht, [The Turkish distribution right in comparison with German law], International Commercial Law Journal for international purchase and distribution law (IHR), 5/2016, pp. 172-184

Makaleler

  

1. Alman Ticaret Kanunu Reformu 1998, [The Reform of German Commercial Law in 1998], Yargıtay Dergisi 2000, p. 247-260.


2. 97/7 Sayılı AB Yönergesi, Alman ve İsviçre Hukuku Bağlamında Internet Üzerinden Yapılan Hukuki İşlemler, [The Legal Transactions over the Internet, 97/7 EC Directive and Related Regulations in German and Swiss], Yargıtay Dergisi 2001, p. 273-304.


3. Alman Borçlar Hukuku Reformu ile Getirilen Değişiklik ve Yenilikler, [The Reform of German Contract Law: Changes and Renewals], (Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz), Mevzuat Dergisi, Yıl 6, Sayı 67, Temmuz 2003.

 

4. Telif Hakları Açısından İnternette Veri Paylaşımı, Internet ve Hukuku [P2P File Sharing and Intellectual Property Rights], with Doç. Dr. Abuzer Kendigelen, in: Internet ve Hukuk, Bilgi Üniversitesi Yayınları, (Editor: Yeşim Atamer), p. 491-537, İstanbul 2004.


5. Türk Hukukunda Mesafeli Sözleşmeler, [Distance Contracts in Turkish Law], Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. VII, Nr. 3-4; p. 785-807, Erzincan 2003.


6. Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanılması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar [The Use of Withdrawal Rights in Distance Contracts and Related Problems], Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fak. Dergisi, (AÜEHFD), Cilt: IX, Sayı: 1-2, s. 451-474. (with Dr. Murat Atalı).


7. İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Sonuçları, [Mobbing in the Workplace and its Legal Consequences], TİSK Akademi, sayı: 3, C. 2 (2007). (with Assoc. Prof. Serap Palaz)


8. Markanın Internet Alan Adı, Metatag ve Keywords Olarak Kullanılması (5833 sayılı Kanunla Değişik 556 sayılı KHK m. 9.I,(e ) bendi, [Use of Trademark as Domain Name, Keyword and Metatag in Turkish Trademark Law], Doç. Dr. Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. III, s. 229, Ankara 2009.


9. Fikri Eserlerin Umuma Erişilebilir Kılınması" (FSEK m. 25/II), [Making-available-right of the Works in Turkish Copyright Law], FSEK m. 25/II), Doç. Dr. Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. III, s. 295, Ankara 2009.

 

10. Çekte ibraz Tarihinin Yer Almamasının Hukuki Sonuçları - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Işığında Eleştirel Bir Yaklaşım, [The results of absence of presentation date in the checks] -, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan”, Ankara 2010, s. 435-446


11. Radyo ve TV Yayınlarının Umumi Mahallerde Gösterilmesi - Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde FSEK Bakımından Değerlendirmeler, [Reproduction of the radio and television broadcasting in the public places and an evaluation in terms of copyright], Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan İstanbul 2010, s. 1309-1329.


12. Adwords Reklamlar Karşılaştırmalı Reklam Teşkil Eder Mi? - Avrupa Adalet Divanının Verdiği Kararlar Işığında Bir Değerlendirme, [Constitue Adwords Ads Comparative Advertising? - An Evaluation of the European Court of Justice in the Light of Its Decision], İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hukuk Sayısı), Yıl 9, Sayı: 18, 2010/2, s. 97-113.

 

13. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (6102 Sayılı TTK m. 392), [Right to receive information and access to the members of the Board of Directors in Turkish Stock Corporation Law], Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (UAÜHFD), S. 1, Haziran 2013, s. 77-95.


14. Yargıtay 11. HD’nin FSEK m. 76/son ile İlgili E. 2009/12371, K. 2011/5325 ve 02.05.2011 Tarihli Kararı, [The Evaluation of the decision of the 11th Civil Chamber at the Court of Cassation on Art. 76/2 Turkish Copyright], Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (UAÜHFD), S. 1, Haziran 2013, s. 111-123.


15. Markanın Hükümsüzlüğü Davalarının Açılmasında Süre, [The time-limit for bringing an action for annulment of trade marks], UAÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2, 2013, s. 109.


16. FSEK’e Göre İleride Vücuda Getirilecek Eserlerle İlgili Yapılan Sözleşmelerin İfası ve Sonuçları Hakkında Sinema Sektörü Özelinde Bazı Düşünceler, [The implementation and legal consequences of the contracts on future works - some considerations in the film sector], Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, TFM 2015/1, s. 35-46.

17. Fikri Hakların İhlali Nedeniyle İhtiyati Tedbir Yoluyla İnternet Sitelerine Erişim Engellenebilir mi? [Due to Infringement of Intellectual Property Rights Injunction to prevent access to the Internet Sites?] Fikri Mülkiyet Yıllığı 2009, s. 135-164, İstanbul 2009.


18. FSEK’e Göre Yayın, Yeniden Yayın, Yeniden İletim ve Diğer Mali Haklardan Farkları, [Broadcasting right according to Turkish Copygright Act and Differencies from other financial rights], Fikri Mülkiyet Yıllığı, 2010.

19. 556 Sayılı KHK'ya Göre Lisans Alan Hükümsüzlük Davası Açabilir Mi?, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2013, s,  155-170, Ankara 2014.

20. Anayasa Mahkemesinin (FSEK m. 68 ve m. 76 İle İlgili) 2012/133 E. 2013/33 K. ve 28.02.2013 Tarihli Kararı Hakkında Değerlendirmeler, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Ankara 2013.

21. Mali Hak ya da Kullanım Hakkının Devrinden Sonra Eser Ya Da Hak Sahiplerinin Ek Telif Ücreti Veya Uygun Bedel Talebi ve Alman Telif Hakları Kanunu (UrhG) § 32a Düzenlemesi, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2016, Ankara 2019, s. 51 vd.

Diğer Çalışmaları


1. Anayasa Mahkemesinin 2013/147 E. , 2014/75 Sayılı Kararından Sonra Markanın Kullanılmamasının 556 Sayılı KHK Uyarınca Yaptırımı

2.
Anonim ve Limited Şirketlerin Temsili, Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması

3.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 47. Maddesinde 6552 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi

4.
5651 Sayılı Kanuna İstinaden Bazı İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi Tedbirlerine Eleştirel Bir Yaklaşım

5.
Die prozessuale Vertretungsmacht des Handelsvertreters im türkischen Recht gemäß Art. 119 Abs. 2 türk. aHGB (Art. 105 nHGB)

6.
Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi - Mukayeseli Hukuk Kapsamında Türk Hukuku Açısından Değerlendirmeler, Türk Dünyası 1. Hukuk Kurultayı", 3-5 Haz. 2010-Kadir Has Üniversitesi, 2010.

7.
Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Ortaklıkta Payın Devri, Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler Türk - Alman Uluslararası Hukuk Sempozyumu (25-26 Haziran 2010), 2010.

8. Bedeutung des § 92c HGB (Abbedingung des Ausgleichsanspruchs) im deutsch-türkischen Rechtsverkehr.

8. 7155 Sayılı Kanunla İİK'nun Konkordato Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler

9.
Sade Vatandaşın Konkordato Talebi

10.
Markanın Hiciv ve Parodilerde Kullanımı.

11.
Bilançodaki Sermayeye Eklenmesine İzin Verilen Fonların Sermayeye Eklenmesi - TTK m. 462/3

12.
Haksız Rekabet Hukuku vs Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü

13.
Azınlığın Bilanço Görüşmelerini Erteletmesi (TTK m. 420)