Şirketler (Ortaklıklar) Hukuku

Bugün hukuk dilinde “ortaklık” veya “şirket” kavramları ile bir amaç etrafında birleşmiş veya örgütlenmiş kişi toplulukları kastedilmektedir. Şirket ve ortaklık, iktisadi ve sosyal birleşme sonucunda meydana gelen bir işletmedir.

BK'ya göre, şirket kurabilmek için iki veya daha fazla kişi gerekir. BK'da kişi sayısı konusunda bir üst sınır olmadığı gibi, gerçek kişi - tüzel kişi ayrımı da yoktur. Ancak TK'da bu konuyla ilgili özel düzenlemeler vardır. TTK m. 155'de kollektif şirketlerin sadece gerçek kişilerden oluşabileceği düzenleme altına alınmıştır. Bu nedenle tüzel kişiler, kollektif şirketlerde ortak olamaz. Bu yasak kısmen komandit şirketlerde de vardır. Mevcut düzenlemeler açısından iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi adi ortaklık kurulması için gerekli ve yeterlidir.

TK'da anonim şirketler tek kişiyle kurulabilir, kooperatiflerin en az 7 kişiden oluşması gerekir. Yeni Ticaret Kanununda anonim ve limited ortaklıkta ortak sayısının iki yada ikiden fazla olması aranmamakta; tek kişi ortaklığı da kabul edilmiştir (Yeni TTK m. 338; TK m. 573).

Türk Hukuku'nda şirket tipleri belirlidir, yeni bir şirket kurulmak istendiğinde bu şirket tiplerinden
biri tercih edilmek zorundadır. Başka bir şirket şekli ile şirket kurulamaz.Bir şirket , TK da tarif edilen şirketlerin mümeyyiz vasıflarına haiz degilse adi şirket olarak nitelendirilir (BK m. 520/II). Bu şirket türlerinden adi şirketin tüzel kişiliği yoktur, diğerlerinin ise tüzel kişilikleri mevcuttur.

Komandit şirketlerin adi komandit - paylı komandit ayrımı, uygulamada pek mevcut değildir. Komandit ve kolektif şirketler artık pek kurulmamaktadır. Uygulamada yoğun olarak görülenler adi şirket,
anonim ve limited şirketlerdir. Kollektif ve komandit şirketlerle pek karşılaşılmamasının nedeni, şahıs şirketlerinde sınırsız sorumluluk ilkesinin hakim olmasıdır. Sermaye şirketlerinde ise sınırlı sorumluluk ilkesi hakimdir. Yani, ortaklar, şirket borçlarından, koydukları sermaye miktarıyla sorumludurlar