Almanya’da İş Arama Fırsat Kartı 1 Haziran’da Yürürlüğe Giriyor

Yeni göç yasasıyla , AB Mavi Kartı gibi üniversite mezunu vasıflı işçiler için halihazırda mevcut olan düzenlemelere ek olarak, yeni bir fırsat kartı ile vize başvurusu yapıp Almanya'da iş aramak mümkün olacak. Chancenkarte (§ 20a AufenthG) ile Alman işverenlerle temas kurma ve Almanya'da nitelikli iş bulma şansınızı artırabilirsiniz.


Bir fırsat kartının verilebilmesi için hangi şartlar yerine getirilmelidir?

AB/AEA veya İsviçre dışındaki bir ülkeden geliyorsanız ve § 20a AufenthG uyarınca bir fırsat kartı için başvurmak mı istiyorsunuz?

Sorularla Alman Vatadaşlık Yasasının Getirdiği Yenilikler


Kanunda yapılan temel değişikliklerle çoklu vatandaşlık genel olarak mümkün hale gelecek, vatandaşlık başvurusunda bulunanlar artık vatandaşlığa geçerken önceki vatandaşlıklarından vazgeçmek zorunda kalmayacaklar. Ayrıca vatandaşlığa geçiş için süreler kısaltılacak sekiz yıl yerine sadece beş yıl sonra Alman vatandaşlığına başvuru mümkün olacak.

Almanya'da Çalışmak ve Yaşamak - Yeni Yasa ile daha kolay olacak

Yeni yasayla birlikte, AB Mavi Kartı gibi üniversite mezunu vasıflı işçiler için halihazırda mevcut olan düzenlemeler devam ettirilecek ve kısmen yaygınlaştırılacaktır. Buna ek olarak, yeni bir fırsat kartı ile iş aramak mümkün olacak.

Yeni yasa birkaç bölümden oluşmaktadır. Yönetmelikler Kasım 2023'ten itibaren art arda yürürlüğe girecek. Burada planlanan yeniliklere ilişkin ilk genel bakışı bulabilirsiniz

Yeni kitabım "Das türkische Urheberrecht" 

İki yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığım "Das Türkische Urheberrecht" kitabımın yayımlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Kitabıma Amazon ve kitap satın alabileceğiniz diğer tüm platformların yanı sıra bu linkten de ulaşabilirsiniz. Apple, Google play ve diğer tüm dijital kitap satış platformlarında ise kitabım birkaç gün içinde e-kitap olarak satışa sunulacak.

 

Bild von Lorenzo Cafaro auf Pixabay

Türk Hukukunda Nama Yazılı Payların Devri 

Bu makalemde, pay satım sözleşmelerinin akdinden icra safhasına kadar uygulamada karşılaşılan birtakım sorunlar ele alınmıştır. Bunların başlıcaları yabancı unsurlu pay satım sözleşmelerine hangi hukukun uygulanacağı, temsilin caiz olup olmadığı, farklı kurum ve kurullardan izin alınmasının gerekip gerekmediği, pay satım sözleşmelerinin hukuki niteliği, bu sözleşmelerde yer alan break fee kayıtlarının TTK m. 380 kapsamına girip girmeyeceği gibi hususlardır. Devre konu payların nama yazılı olması halinde bu paylar üzerinde esas sözleşmeyle devir sınırlandırılması (bağlam) getirilmiş olması Türk Hukuku özelinde başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle bağlamın YürK m. 28/7 uyarınca geçersiz hale gelmesi, bu durumda şirketin kaçış klozuna başvurmasının mümkün olup olmadığı, şirkete devir onay ve pay defterine kayıt bildiriminin niteliği, şekli ve hukuki sonuçları üzerinde durulmuştur.   

Tedarik Zinciri Özen Gösterme Yasası - Şirketler için Yükümlülükler ve Fırsatlar

Tedarik Zinciri Özen Gösterme Yasası (LkSG) 11 Haziran 2021 tarihinde kabul edilmiş olup, ilk aşamada 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren, başlangıçta 3.000 veya daha fazla yerli çalışanı olan Almanya merkezli şirketler ve Almanya'da bir şubesi olan yabancı şirketler için geçerli olacaktır. Yasa, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 1.000 veya daha fazla çalışanı olan şirketler için geçerli olacaktır. Kullanıcıların özen gösterme yükümlülükleri tedarikçileri için de geçerli olduğundan, küçük ve orta ölçekli işletmeler de dolaylı olarak etkilenmektedir.

Oyun Geliştiricilere Güzel, Apple Hissedarlarına Kötü Haber - Apple vs. Epic Games

Apple Store’da oyunlar için geçerli işlem şartlarıyla ilgili bir davada Apple – şimdilik – hukuksal bir yenilgiye uğradı. Dava Apple ile "Fortnite" oyun geliştiricisi Epic, uygulama mağazasının çerçeve koşulları hakkında idi.  

 

İhtilafın özünü komisyon ücretleri oluşturuyor. 

 

Apple ve Epic Games arasındaki ihtilafın özünde, Apple’in kendi mağazası üzerinden uygulama satın alınması halinde aldığı yüzde 30’u bulan komisyon ücretleri yer almakta. Bu tür komisyon ücretleri, müzik parçaları, film veya bilgisayar oyunları için sanal figürler gibi dijital içerik satın alınması halinde Netflix veya Spotify aboneliklerinde de alınıyor. Epic, bu tür karlı ve yüksek komisyon ücretlerinin, rakip mağazaların da (Google Store, Amazon vb) iphone uygulamaları sunabilselerdi, mümkün olmayacağını öne sürüyor.  

Anayasa Mahkemesi, kayyım atanan şirketlerdeki pay devirlerini muvazaalı kabul eden 7086 sayılı Kanunun 4. maddesini,  oybirliğiyle iptal etti

Anayasa Mahkemesi 7086 sayılı Kanunun 4. maddesini, kişilerin sözleşme özgürlüğünü ve çalışma hürriyetlerini orantısız biçimde sınırlandırdığı gerekçesiyle oybirliğiyle iptal etti. Söz konusu madde, belirli bir tarihten sonra kayyım atanan şirketlerdeki hisse devirlerini muvazaalı kabul edip geçersiz olduğunu düzenlemişti. 

Sözkonusu düzenlemenin Anayasaya, AİHS ve AİHM içtihatlarına aykrı olduğunu bir çok zeminde belirtmiş, bu maddenin "Devletin egemenlik hakkına bağlı tasarruflardan olduğu" görüşüne şiddetle karşı çıkmıştık.

Bu iptal karşısında, 7086 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen tarih aralığındaki hisse devirleri, Mahkemelerce haklarında bu devirlerin geçersizliğine dair kesin hüküm verilene kadar geçerli kabul edilmek zorundadır.

Karara ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.. 

FSEK-72-Değişiklik-Tekonolojik Koruma

FSEK m. 72'de 7346 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Üzerine Değerlendirmeler

21.12.2021 tarihinde kabul edilen ve 25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1.maddesinde yer alan düzenlemeye göre, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 72. maddesi, başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.

Madde ile, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun mevcut 72 nci maddesinde, yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programların etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırınma bağlayan düzenleme tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmektedir. Detaylar için tıklayınız.

Fikir ve Sanat Eserleri Alanındaki Tahditlerin Dar Yorumlanması Üzerine Düşünceler 

Öğretide ve yargı kararlarında tahditlerin, eser üzerindeki eser sahibinin haklarına getirilen istisnalar olduğu, bu nedenle dar yorumlanması gerektiği genel olarak kabul edilir ve bu baskın görüştür. Kanımca, fikir ve sanat eserleri alanındaki tahditlere/sınırlandırmalara dair hükümlerin istisna hükmü olduğu kabulünden hareketle, her zaman dar yorumlanması isabetli değildir. Tahdit hükümleri de, eser sahibine tanınan mali haklar gibi Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun amaçlarına ulaşmaya hizmet eden uygun birer enstrüman niteliğindedirler; bu hükümlerin de FSEK’teki - tıpkı bütün diğer normlar gibi - işlevleri ve konuluş amaçlarına uygun olarak yorumlanması gerekir. 

İşte bu çalışmada,  fikri haklar alanındaki tahdit hükümlerinin her halde dar yorumlanmaması gerektiği, eser sahibinin menfaatlerinin gerektirdiği hallerde geniş yorumlanabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Sade Vatandaşın Konkordato Talebi

İİK m. 285 uyarınca „Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir“1. Alacaklılardan herhangi birisinin borçlu hakkında iflas dışı adi konkordato talebinde bulunmasında bir engel yoktur (İİK m.285/II).  

EU Data Protect

İşletmeler Bakımından 25 Mayıs’ta Yürürlüğe Girecek Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GVKT-GDPR-DSGVO) Önemi

AB’de 1995 yılında yürürlüğe giren 95/46/AT sayılı AB Veri Koruma Direktifi kişisel verilerin korunması alanında tüm dünyada kabul gören bir çerçeve sunuyordu. Söz konusu Direktif kişisel verilerin kazara kaybını, yetkisiz kişilerin eline geçmesini ve bu kişilerce yasadışı bir biçimde imha edilmesini önlemek amacıyla uygun teknik ve kurumsal önlemlerin alınmasına yönelik hükümler içermektedir. 

Haksız Rekabet Hukuku kitabımız yayımlandı!

Haksız rekabet hukuku, rekabet hukuku ile birlikte serbest ve rekabetçi bir piyasanın işlevselliğinin temininde önemli bir yere sahiptir. 6102 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra haksız rekabet hukukunun öneminin arttığını söylemek yanlış olmaz. Uygulamada her zaman için önemli bir yere sahip olsa da, haksız rekabet hukukunun akademik camiada hak ettiği ilgiyi gördüğünü söylemek oldukça zordur. İsviçre’de dahi haksız rekabet hukukunun bütününü ele alan birçok monografik eser ve şerh bulunmasına karşın, bizde birkaç monografik çalışma ya da şerhe rastlamak mümkün değildir. 


Almanya'da Yeni Göç Yasası Kanunlaştı

Alman ekonomisi uzman eleman sıkıntısı çekiyor, nüfusun yaşlanması bu açığı daha da artıracak. Halihazırda yaklaşık 1,2 milyon elemanlık açık var. Bu sebeple istihdam piyasasını AB dışındaki ülkelerden gelecek göçe açan yeni bir yasa hazırlandı. Bu bir göçü teşvik yasası. Ama püf noktası ayrıntıda gizli: Kalmak üzere gelen uzman elemanlara kapı açık..

Sanatçı ve Serbest Meslek Sahiplerinin Almanya’da Oturuma Başvuru Koşulları

Bu tür oturuma müracaat etmek için ilgili mesleğin gerektirdiği niteliğe sahip olunduğuna dair diploma veya gerekli belgelerin sunulması gerekir. Oturum talebinde bulunurken en önemli husus, serbest meslek erbabı kimsenin, geçimini temin edeceğine dair inandırıcı belge/ler sunması gerekir.